Algemene voorwaarden

Huidspecialist 1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huidspecialist Castricum en een cliënt waarop Huidspecialist Castricum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen huidpraktijk
a) De huidspecialiste van Huidspecialist Castricum zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b) De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan huidspecialiste worden verteld.

c) De huidspecialiste van Huidspecialist Castricum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

d) De huidspecialiste van Huidspecialist Castricum zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
a) De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidspecialist Castricum melden.

b) Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidspecialist Castricum het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

c) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de huidspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

d) Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de huidspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

e) Huidspecialist Castricum moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

f) Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
a) De cliënt voorziet de huidspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

b) De huidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

c) De Huidspecialist behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

d) De Huidspecialist zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

e) De huidspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

f) Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

g) De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de huidspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling
a) Huidspecialist Castricum vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

b) De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

c) Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

d) De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

6. Aansprakelijkheid
a) Huidspecialist Castricum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de huidspecialiste van Huidspecialist Castricum is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

b) Huidspecialist Castricum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
a) Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huidspecialist Castricum.

b) Huidspecialist Castricum moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

c) Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Huidspecialist Castricum de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

d) Indien een klacht over de producten gegrond is zal Huidspecialist Castricum het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

e) Indien Huidspecialist Castricum en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
a) Huidspecialist Castricum geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

b) Deze garantie vervalt indien, indien:

I. De cliënt op de hoogte is gebracht door de huidspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
II. De cliënt andere producten dan door de huidspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
III. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
IV. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
V. De cliënt de producten niet volgens het advies van de huidspecialiste heeft gebruikt;
VI. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
VII. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie
a) Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

b) De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de huidspecialiste van Huidspecialist Castricum.

c) De huidspecialiste van Huidspecialist Castricum zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

d) De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

e) De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

f) Huidspecialist Castricum is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of diefstal
a) Huidspecialist Castricum heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
b) Huidspecialist Castricum meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag
a) De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

b) Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidspecialiste van Huidspecialist Castricum het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

c) Bij Huidspecialist Castricum wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

d) Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht
a) Op elke overeenkomst tussen Huidspecialist Castricum en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

b) De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van SHuidspecialist Castricum en zijn ook in de praktijk beschikbaar.

c) Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

d) Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

e) Geheimhouding

f) De huidspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

g) Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

h) De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de huidspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.